Daně

Součástí námi nabízených služeb je odborné poradenství

 • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob
 • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
 • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
 • detailní analýzy daňových rizik
 • řešení daňové optimalizace
 • zastupování při kontrolách

Daň obecně

Obecně můžeme říct, že daň je povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to neúčelová platba, neekvivalentní nenávratná platba, ze které není nárok na protiplnění. Platby se pravidelně opakují buď v časových intervalech, nebo při stejných okolnostech.

Daňový systém v české republice
Základní členění daní, které jsou součásti daňové soustavy České republiky.

 • U přímých daní je osoba plátce totožná s osobou poplatníka. Poplatník je účastníkem daňového řízení.
 • Poplatník nepřímých daní není přímým účastníkem daňového řízení. Svoji daňovou povinnost hradí platbou ceny zboží nebo služby, jejíž součástí je i nejímá daň, osobně, od níž příslušné zboží nebo službu pořizuje. V roli plátce je dodavatel služby nebo zboží.

Daně přímé

Důchodové daně

 • daň z příjmu fyzických
 • daň z příjmu právnických osob

 

Majetkové daně

 • daň z nemovitých věcí
 • silniční daň

 

Převodové daně

 • daň dědická
 • daň darovací
 • daň převodu nemovitostí

 

Daně nepřímé

 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daň
 • ekologická daň