Daňová evidence

Nabízíme Vám naši spolupráci zejména v následujících oblastech:

 • předání a kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vedení peněžního deníku o daňových a nedaňových příjmech a výdajích
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • záznamy o ostatních složkách majetku pokud pro ně existuje využití, například kniha (karty) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a operativní evidence drobného majetku
 • ostatní záznamy vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména karty zákonných rezerv nebo karty časového rozlišení výdajů (leasing)
 • pro plátce DPH vedeme záznamní povinnosti evidenci přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění
 • průběžně předkládáme jednotlivé účetní výstupy a tiskové sestavy za účelem přehledu o ekonomickém stavu podnikání
 • dle potřeby nebo mimořádného zájmu zpracujeme i další účetní dokumenty, firemní účetní směrnice apod.
 • připravíme daňovou evidenci na její uzavření, provedeme účetní závěrku, zhotovíme všechny podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracujeme přiznání k příslušným daním, přehledy i další povinná hlášení
 • dále s problematikou vedení daňové evidence poskytujeme zároveň i účetní poradenství