Výstup zaměstnance

Jaké jsou základní povinnosti při ukončení pracovního poměru?

 • u zdravotní pojišťovny zaměstnance splníme ve lhůtě 8 dnů ohlašovací povinnost o výstupu zaměstnance ze zaměstnání (u organizací, u nichž se veškeré změny o zaměstnancích předávají na kompatibilním médiu, se jedná o lhůtu do 8 dnů po ukončení kalendářního měsíce), a to na tiskopisu „Hromadné oznámení zaměstnavatele"
 • u místně příslušné správy sociálního zabezpečení splníme ve lhůtě 8 dnů ohlašovací povinnost a odhlásíme zaměstnance z pojištění na formuláři „Oznámení o nástupu do zaměstnání"
 • za zaměstnavatele vyplníme ELDP do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů a do 8 dnů ode dne zápisu údajů jej zašleme na příslušnou správu sociálního zabezpečení.
 • na žádost OSSZ do 8 dnů vydáme doklad o potřebných údajích pro pojištění. Evidence o čerpání podpůrčí doby vede OSSZ.
 • v případě nemoci v ochranné lhůtě nebo pokračuje-li nemoc po ukončení pracovního poměru, oznámíme příslušné zdravotní pojišťovně, že tato skutečnost nastala (začátek i konec nemoci, respektive pokračování nemoci a konec nemoci).

Další ohlašovací povinnosti

 • do 10 dnů ode dne skončení pracovního poměru ohlásit na úřad práce volné pracovní místo
 • do 10 dnů po skončení zaměstnání splnit ohlašovací povinnost vůči úřadu práce u osoby z EU
 • do 10 dnů, kdy skončil povolené zaměstnání ohlásit příslušnému úřadu práce, že cizinec (s povolením) předčasně skončil zaměstnání
 • rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, je zaměstnavatel povinen oznámit písemně příslušnému úřadu práce. Lhůta pro tuto povinnost není zákoníkem práce stanovena.
 • pokud zaměstnavatel vyplácí náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 371 ZP, musí vystavit potvrzení podle § 37 odst. 2 písm. a) ZOPSZ.
 • do 10 dnů od skončení pracovního poměru oznámit soudu, insolventnímu správci, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, že povinný u něho přestal pracovat, a zaslat soudu vyúčtování srážek.

Zaměstnanci vystavíme a předáme

 • potvrzení o zaměstnání, které se předává zaměstnanci v den skončení pracovní poměru
 • na žádost zaměstnance vydáme potvrzení o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance.
 • na žádost zaměstnance vystavíme pracovní posudek, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti. Zaměstnavatel má právo vydat posudek nejdříve v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru.
 • doklad o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků

Předání osobních odkladů

Podle zákona o ochraně osobních údajů předáme zaměstnanci veškeré osobní doklady, které není organizace nadále oprávněna shromažďovat.

Uzavření osobního spisu

Uzavřeme osobní spis zaměstnance a uložíme do archivu. Archivační doba mzdových listů činí nejméně 30 let.

 pracovní právo