Druhy pracovněprávních vztahů

Závislá činnost může být vykonávána pouze v rámci pracovněprávních vztahů. Základními pracovněprávními vztahy jsou:

 • pracovní poměr založený na základě pracovní smlouvy
 • právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)

Přitom zaměstnavatel by měl zajistit plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti vlastními zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy.

V případech, kdy organizace své úkoly nemůže takto zajistit, uzavře s fyzickými osobami dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce.

Pracovní smlouvy

 • při zakládání pracovního poměru se uzavírá písemně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jedno vyhotovení musí zaměstnavatel předat zaměstnanci
 • v pracovní smlouvě musí být sjednán druh práce, kterou bude zaměstnanec vykovávat, místo výkonu práce, den nástupu do práce
 • v případě sjednání zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce po
 • v případě sjednání zkušební doby, která může být maximálně 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru
 • pokud bude zaměstnavatel vysílat zaměstnance na pracovní cesty, musí být tato podmínka dohodnuta v pracovní smlouvě
 

Dohody mimo pracovní poměr 

Dohody konané mimo pracovní poměr bývají zpravidla uzavírány na zkrácené pracovní poměry, zástupy za dovolenou či krátkodobé brigády.

Dohoda o provedení práce

 • rozsah práce sjednaný v dohodě nesmí být u stejného zaměstnavatele větší než 300 hodin v kalendářním roce
 • do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce na základě jiné dohody

Dohoda o pracovní činnosti

 • rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, může na rozdíl od dohody o provedení práce překročit 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele
 • pracovní úvazek může být oproti pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční. (Pokud pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně)
 • dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů
pracovní právo