Účetnictví

Nabízíme Vám naši spolupráci zejména v následujících oblastech:

 • účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace s našimi odborníky)
 • řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání (například komplexní servis v oblasti podnikových kombinací či kapitálových akvizic)
 • spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek
 • spolupráce v oblasti konsolidací
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky

 

Účetnictví povedeme v souladu platnými právními předpisy

 • předání účetních dokladů a kontrola po formální stránce
 • založení firemní agendy a účetního roku
 • založení účetnictví otevírání účetních knih ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, k prvnímu dni účetního období, účetní zápisy
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů
 • vedení hlavní knihy, syntetických účtů podle účtového rozvrhu (počáteční zůstatky účtů, souhrnné obraty, konečné zůstatky účtů)
 • sestavení směrné účetní osnovy, označení účtových tříd, účtových skupin, syntetických účtů
 • na podkladě směrné účtové osnovy sestavíme účtový rozvrh
 • vedení knih pokladní a bankovních dokladů
 • vedení knih závazků a pohledávek
 • kniha interních dokladů

 

Inventarizace minimálně jednou ročně

Každý druh zásob a hmotný majetek musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Inventarizace se provádí

 • k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná, popř. mimořádná, účetní závěrka (periodická inventarizace) a pro účely podání návrhu na vyrovnání.
 • inventarizaci je možné provádět také v průběhu účetního období (průběžnou) a to pouze u zásob a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží.

 

Před sestavením účetní uzávěrky - provedeme před uzávěrkové operace

 • inventarizaci majetku a závazků, proúčtování inventarizačních rozdílů
 • vyúčtování kurzových rozdílů
 • kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů
 • vyúčtování dohadných položek
 • posoudíme tvorby a použití rezerv
 • posoudíme pohledávky po lhůtě splatnosti
 • posoudíme tvorbu a použití opravných položek k dalším účtům majetku
 • provedeme oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

 

Účetní závěrka

 • zpracování účetních výkazů ve zjednodušeném nebo plném rozsahu – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
 • dále dle požadavku přehled o peněžních tocích nebo přehled (Cash Flow) a o změnách vlastního kapitálu
 • výroční zpráva se sestavuje v případě ověřování účetní závěrky auditorem
 • vedení knihy investičního a drobného majetku

 

Zveřejňování účetní závěrky
Na základě zákona o účetnictví a obchodního zákoníku zveřejníme vaši účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohy) popřípadě výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku v rozsahu v jakém byla sestavena.