Archivace 

archivace dokladů pro důchodové pojištění

Archivační lhůty dat ve mzdové a personální oblasti

Doklad
Doba archivace

mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění

mzdové listy a účetní záznamy vedené po dobu

stejnopisy ostatních evidenčních listů 

záznamy o kalendářních měsících, v nichž obchodní společnost (družstvo) neodvedlo pojistné a seznam společníků a členů orgánů

záznamy o předepsaných skutečnostech vedených v evidenci zaměstnavatele o poživatelích starobního nebo invalidního důchodu

30 kalendářních roků po roce, kterého se týkají


10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají
po měsíci, kterého se záznam týká, nejméně však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno


10 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se týkají3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny

6 kalendářních roků následujících