Mzdy konec roku

Sem vložte podnadpis

Uzavření a tisk mzdových listů

Po skončení kalendářního roku vypracujeme roční mzdový list, který je podkladem pro zpracování ročního zúčtování daní.

Povinný obsah mzdového listu

Kromě osobních údajů o poplatníkovi (zaměstnanci) obsahuje

 • úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích
 • částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd
 • povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd
 • základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby
 • vypočtenou zálohu nebo daň sraženou podle zvláštní sazby daně
 • měsíční slevu na dani a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani
 • měsíční daňové zvýhodnění, měsíční slevu na dani, měsíční daňový bonus a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani
 • skutečně sraženou zálohu

Roční zúčtování daně z příjmu

 • shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů od poplatníka (zaměstnance), který podepsal prohlášení a písemně požádal plátce (zaměstnavatele) o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a to nejpozději do 15. února každého roku
 • pokud poplatník písemně nepožádá nebo nepředloží v tomto termínu potřebné doklady za zdaňovací období (např. potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích plátců daně), roční zúčtování se neprovede
 • na základě žádosti a splnění podmínek poplatníka (zaměstnance) provedeme do 31. března každého roku roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a nejpozději při vyúčtování mzdy za březen bude vrácen přeplatek daně, který vyplyne z ročního zúčtování daňových záloh, jestliže je částka vyšší než 50 Kč

Na žádost zaměstnance vystavíme

 • ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance vystavíme doklad "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění ". Kopii dokladu založíme do mzdové účtárny k archivaci

Vyúčtování zálohové daně

 • do dvou měsíců v případě podání v elektronické podobě (např. právnické osoby podávají
 • prostřednictvím datové schránky), kdy je lhůta pevně stanovena datem do 20. března, po uplynutí kalendářního roku předložíme místně příslušnému finančnímu úřadu "Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti" včetně podání přílohy o "Počtu zaměstnanců"

Vyúčtování srážkové daně

 • do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku, kdy byl plátce daně povinen odvést za rozhodné období poslední daňovou povinnost, předložíme místně příslušnému finančnímu úřadu ,,Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických nebo právnických osob"

Evidenční důchodové listy

 • po roční účetní závěrce, nejpozději však do 30. dubna následujícího roku, vyplníme evidenční list důchodového pojištění a poté do 8 dnů odešleme na správu sociálního zabezpečení.
 • ELDP musí být podepsán pověřeným zaměstnancem nebo jiným oprávněným zástupcem a opatřen razítkem. Druhé vyhotovení ELDP obdrží ve stejné lhůtě zaměstnanec, další kopie ELDP opatřená podpisem zaměstnance se archivuje po dobu 3 let po roce (ale je doporučováno archivovat jej delší období, než je předepsáno)

Odvod z neplnění podílu OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele (povinný podíl činí 4%).

 • do 15. února každého roku dále písemně oznámíme úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením za uplynulý rok a způsob plnění.
 • do 15. února každého roku provedeme odvod daně plynoucí z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na přepočteném počtu zaměstnanců dle zákona o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb. příslušnému úřadu práce.