Pracovní právo

kompletní poradenství v oblasti problematiky pracovněprávního vztahu

Stále budete mít pod kontrolou přijímání vašich zaměstnanců, uzavírání smluv, určování platů a prémií.

Kromě mzdových výpočtů pro vás rovněž zajistíme administrativní stránku přípravu veškerých pracovněprávních dokumentů, smluv  v souladu GDPR. 

Nemusíte znát povinnosti spojené s uzavřením pracovního poměru. Jsme připraveni veškerou administrativu s uzavřením pracovního vztahu a povinností vůči vnějším orgánům převzít za vás. 

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 

S přijetím nového zaměstnace vzniká řada povinností jak se strany zaměstnance tak zaměsnavatele

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

Povinnosti při nástupu nového zaměstnance 

 • uzavřít pracovněprávní vztah - zpravidla pracovní poměr
 • před vyhotovením pracovní smlouvy shromáždit příslušné osobní doklady budoucího zaměstnance (potvrzení o zaměstnání - zápočtový list, osobní dotazník, souhlas s předáním osobních údajů, výpis z trestního rejstříku, prohlášení o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně, potvrzení o zdravotní způsobilosti (vstupní lékařská prohlídka) vykonávat danou činnost, doklady o ukončeném vzdělání a další doklady nutné k výkonu funkce - např. řidičský průkaz apod.)
 • vyhotovit pracovní smlouvu, mzdový nebo platový výměr, založit osobní spis zaměstnance
 • provést vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a podepsat záznam o instruktáži o BOZP v souladu s § 101 a násl. ZP
 • pokud je s výkonem práce spojena odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je nutné v den nástupu do zaměstnání uzavřít dohodu o odpovědnosti v souladu s § 252 ZP (provést inventarizaci hmotného majetku atd.)
 • jsou-li zaměstnanci svěřeny předměty (nástroje, ochranné pracovní prostředky atd.) podle § 255 ZP, je nutné o tom vystavit písemné potvrzení
 • svěřené předměty nad hodnotu 50 000 Kč mohou být svěřeny pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • založit mzdový list

Jaké jsou základní povinnosti zaměstavatele při nástupu zaměstnance?

 • u správy sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovny ve lhůtě do 8 kalendářních dnů od vzniku nové organice splníme ohlašovací povinnost plátce pojistného (zaměstnavatele) na předepsaném tiskopisu do registru zaměstnavatelů
 • dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele splníme ohlašovací povinnost vůči příslušné pojišťovně prostřednictvím formuláře pro přihlášení "Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání"
 • u správy sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovny ve lhůtě do 8 kalendářních dnů od vzniku nové organice splníme ohlašovací povinnost plátce pojistného (zaměstnavatele) na předepsaném tiskopisu do registru zaměstnavatelů
 • u zdravotní pojišťovny zaměstnance splníme ve lhůtě 8 dnů ohlašovací povinnost o nástupu zaměstnance do zaměstnání (u organizací, u nichž se veškeré změny o zaměstnancích předávají na kompatibilním médiu, se jedná o lhůtu do 8 dnů po ukončení kalendářního měsíce), a to na tiskopisu "Hromadné oznámení zaměstnavatele"
 • u místně příslušné správy sociálního zabezpečení splníme ve lhůtě 8 dnů ohlašovací povinnost a přihlásíme zaměstnance k pojištění na formuláři "Oznámení o nástupu do zaměstnání"
 • splnění registrační povinnosti plátce daně nebo zálohy na daň z příjmů u místně příslušného finančního úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň
 • splnění registrační povinnosti u České Kooperativy nebo České pojišťovny
 • do 10 dnů oznámit úřadu práce podle sídla organizace obsazení volného pracovního místa, pokud toto volné místo bylo úřadu práce oznámeno jako volné pracovní místo
 • u poživatele předčasného starobního důchodu (starobního důchodu přiznaného před dosažením důchodového věku) a to bez ohledu na to, je-li pracovní poměr uzavřen na dobu určitou či neurčitou., ve lhůtě do 8 dnů po vstupu do zaměstnání splnit ohlašovací povinnost vůči ČSSZ
 • u zaměstnance, z jehož mzdy jsou prováděny srážky ze mzdy, musí organizace bez odkladu oznámit soudu nebo jinému správnímu orgánu, který vydal nařízení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, že u ní nastoupil povinný jako nový zaměstnanec do zaměstnání (povinný je zaměstnanec, vůči němuž je nařízen výkon rozhodnutí srážkami


NÁSTUP ZAMĚSTNANCE                

Budeme po vás požatovat podklady nutné k zavedení osobního a mzdového listu

VÝSTUP ZAMĚSTNANCE

Předáme Vás výstupní doklady související s ukončením pracovního vztahu

Při nástupu si do nového pracovního poměru budeme po vás požadovat 

 • předložit zápočtový list (potvrzení o předchozím zaměstnání)
 • předložit průkazku zdravotní pojišťovny k identifikaci zdravotního pojištění, předložit občanský průkaz k identifikaci osobních údajů
 • po vstupu do zaměstnání předložit podepsané "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků" zaměstnancem včetně doložení všech uplatňovaných odčitatelných položek (kopie rodných listů, studium dítěte potvrzení od školy), a daňového zvýhodnění
 • v případě žádosti o daňové zvýhodnění na vyživované dítě je nutné doložit, že tato sleva není vyplácena druhému z rodičů dítěte
 • podepsat prohlášení - souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pro pracovněprávní účely
 • vyplnit prohlášení pro účely sociálního zabezpečení týkajícího se cizozemského nemocenského a důchodového pojištění
 • v případě zasílání mzdy na účet uvést v osobním dotazníku číslo peněžního ústavu, kam má být mzda zasílána
 • předložit další doklady, které vyžaduje zaměstnavatel - např. zdravotní způsobilost, výpis z trestního rejstříku, doklad o ukončeném vzdělání atd...

Při skončení pracovního poměru vystavíme  

 • potvrzení o zaměstnání, které se předává zaměstnanci v den skončení pracovní poměru
 • na žádost zaměstnance vydáme potvrzení o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance
 • na žádost zaměstnance vystavíme pracovní posudek, a to do 15 dnů ode dne podání žádosti. Zaměstnavatel má právo vydat posudek nejdříve v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru 
 • doklad o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků

Podle zákona o ochraně osobních údajů předáme zaměstnanci veškeré osobní doklady, které není organizace nadále oprávněna shromažďovat.

Uzavřeme osobní spis zaměstnance a uložíme do archivu. Archivační doba mzdových listů činí nejméně 30 let.