Účetnictví daňová evidence

povedeme v souladu platnými právními předpisy 

Fyzické osoby 

 
živnostníci a osoby podnikající
podle zvláštních předpisů

Právnické osoby


 Právnické osoby

společenství s.r.o., a.s, ES
(evropská společenství) 

Neziskové organizace

Daňová evidence

Nabízíme Vám naši spolupráci zejména v následujících oblastech:

 • předání a kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vedení peněžního deníku o daňových a nedaňových příjmech a výdajích
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • záznamy o ostatních složkách majetku pokud pro ně existuje využití, například kniha (karty) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a operativní evidence drobného majetku
 • ostatní záznamy vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména karty zákonných rezerv nebo karty časového rozlišení výdajů (leasing)
 • pro plátce DPH vedeme záznamní povinnosti evidenci přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění
 • průběžně předkládáme jednotlivé účetní výstupy a tiskové sestavy za účelem přehledu o ekonomickém stavu podnikání
 • dle potřeby nebo mimořádného zájmu zpracujeme i další účetní dokumenty, firemní účetní směrnice apod.
 • připravíme daňovou evidenci na její uzavření, provedeme účetní závěrku, zhotovíme všechny podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracujeme přiznání k příslušným daním, přehledy i další povinná hlášení
 • dále s problematikou vedení daňové evidence poskytujeme zároveň i účetní poradenství

Účetnictví  

 • předání účetních dokladů a kontrola po formální stránce
 • založení firemní agendy a účetního roku
 • založení účetnictví otevírání účetních knih ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, k prvnímu dni účetního období, účetní zápisy
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů
 • vedení hlavní knihy, syntetických účtů podle účtového rozvrhu (počáteční zůstatky účtů, souhrnné obraty, konečné zůstatky účtů)
 • sestavení směrné účetní osnovy, označení účtových tříd, účtových skupin, syntetických účtů
 • na podkladě směrné účtové osnovy sestavíme účtový rozvrh
 • vedení knih pokladní a bankovních dokladů
 • vedení knih závazků a pohledávek
 • kniha interních dokladů

Inventarizace minimálně jednou ročně

Každý druh zásob a hmotný majetek musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Inventarizace se provádí

 • k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná, popř. mimořádná, účetní závěrka (periodická inventarizace) a pro účely podání návrhu na vyrovnání.
 • inventarizaci je možné provádět také v průběhu účetního období (průběžnou) a to pouze u zásob a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží.

Před sestavením účetní uzávěrky - provedeme před uzávěrkové operace

 • inventarizaci majetku a závazků, proúčtování inventarizačních rozdílů
 • vyúčtování kurzových rozdílů
 • kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů
 • vyúčtování dohadných položek
 • posoudíme tvorby a použití rezerv
 • posoudíme pohledávky po lhůtě splatnosti
 • posoudíme tvorbu a použití opravných položek k dalším účtům majetku
 • provedeme oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

Účetní závěrka

 • zpracování účetních výkazů ve zjednodušeném nebo plném rozsahu - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
 • dále dle požadavku přehled o peněžních tocích nebo přehled (Cash Flow) a o změnách vlastního kapitálu
 • výroční zpráva se sestavuje v případě ověřování účetní závěrky auditorem
 • vedení knihy investičního a drobného majetku

Zveřejňování účetní závěrky
Na základě zákona o účetnictví a obchodního zákoníku zveřejníme vaši účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohy) popřípadě výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku v rozsahu v jakém byla sestavena.