Výplata mezd

Sem vložte podnadpis

Zpracování výplatních listin zaměstnanců

Ve výplatní den provedeme výplatu mezd vašich zaměstnancům spolu s předáním dokladu výplata dobírky (výplatní lístek) dle jednotlivých zaměstnanců a výplatní pásky písemného dokladu pro zaměstnance, který obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy (platu) a provedených srážkách

Zpracování odvodů na sociální a zdravotní pojištění

 • zdravotní pojištění - zpracování přehledů o pojistném zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny včetně zaslání přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele v den výplaty (den splatnosti pojistného) nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce
 • sociální zabezpečení - zpracujeme přehled o vyměřovacích základech a pojistném na sociální pojištění včetně zaslání přehledu o výši pojistného na ČSSZ v den výplaty (den splatnosti pojistného) nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • vypočteme odvod sražené daňové zálohy příslušnému finančnímu úřadu, a to do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, jehož se výplata mezd týká. Se správcem daně je možné v odůvodněných případech dohodnout pozdější termín
 • vypočteme odvod srážkové daně, a to ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla sražena srážková daň (zvláštní sazba daně)
 • podáme příslušnému finančnímu úřadu žádost o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

Zákonné pojistné

 • pravidelně čtvrtletně vypočteme odvod zákonné pojistné pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které je splatné do 31.1 za I. čtvrtletí, do 30.4. za II. čtvrtletí, do 1.7. za III. čtvrtletí a do 31.10. za poslední IV. Čtvrtletní

Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění (dočasná pracovní neschopnost)

 • v případě pracovní neschopnosti je nutné nám neprodleně předat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vašeho zaměstnance, dále se nemusíte o nic starat vše ostatní, je na nás
 • vypočteme náhradu mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel od 4. pracovního dne (při karanténě již od 1. pracovního dne) po dobu prvních 21 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a to pouze za pracovní dny
 • součástí žádosti o nemocenské popřípadě potvrzení o nařízení karantény je předání údajů potřebných pro výpočet dávek vyplníme tiskopis "Příloha k žádosti o ....." a neprodleně ji pošleme příslušné ČSSZ.
 • Nemocenské poskytuje příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ), nikoliv zaměstnavatele, nárok na výplatu nemocenského začíná 22. dnem poskytuje dočasné pracovní neschopnosti

Srážky ze mzdy

 • v den výplaty provedeme výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy k rukám oprávněné osoby.

Pracovní úrazy

 • v případě vzniku pracovního úrazu musí organizace do 5 dnů po ukončení kalendářního měsíce zaslat záznam o pracovním úrazu příslušné zdravotní pojišťovně, u níž je zaměstnanec v registru, a to v souladu s vyhl. č. 494/2001 Sb.