účetnictví daňová evidence

povedeme v souladu s platnými právními předpisy.

Účetnictví 

Účetnictví  ucelený systém založený na bilančním principu a účtu, z nichž vyplývá charakteristická metoda vedení evidence podvojný zápis.


Vedení účetnictví

předání účetních dokladů a kontrola po formální stránce 

založení firemní agendy a účetního roku 

založení účetnictví otevírání účetních knih ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví a v případě přechodu účetnictví k jiné účetní firmě během roku k prvnímu dni účetního období, nastavení počátečních rozvahových účtů, účetní zápisy

vedení účetního deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů

vedení hlavní knihy, syntetických účtů podle účtového rozvrhu (počáteční zůstatky účtů, souhrnné obraty, konečné zůstatky účtů)

sestavení směrné účetní osnovy, označení účtových tříd, účtových skupin, syntetických účtů

na podkladě směrné účtové osnovy sestavíme účtový rozvrh

vedení knih pokladní a bankovních dokladů

vedení knih závazků a pohledávek

kniha interních dokladů

Inventarizace minimálně jednou ročně

Každý druh zásob a hmotný majetek musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Inventarizace se provádí

k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná, popřípadě mimořádná, účetní závěrka (periodická inventarizace) a pro účely podání návrhu na vyrovnání

inventarizaci je možné provádět také v průběhu účetního období (průběžnou) a to pouze u zásob a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží.

Před sestavením účetní uzávěrky provedeme před uzávěrkové operace

inventarizaci majetku a závazků, proúčtování inventarizačních rozdílů

vyúčtování kurzových rozdílů

kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů

vyúčtování dohadných položek

posoudíme tvorby a použití rezerv

posoudíme pohledávky po lhůtě splatnosti

posoudíme tvorbu a použití opravných položek k dalším účtům majetku

provedeme oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

Účetní závěrka

zpracování účetních výkazů ve zjednodušeném nebo plném rozsahu - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha

dále dle požadavku přehled o peněžních tocích nebo přehled (Cash Flow) a o změnách vlastního kapitálu

výroční zpráva se sestavuje v případě ověřování účetní závěrky auditorem

vedení knihy investičního a drobného majetku

Zveřejňování účetní závěrky
Na základě zákona o účetnictví a obchodního zákoníku zveřejníme vaši účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohy) popřípadě výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku v rozsahu v jakém byla
sestavena

Daňová evidence

Smyslem daňové evidence je evidovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně. Poplatník musí v daňové evidenci sledovat údaje o majetku a dluzích.

Vedení daňové evidence

předání a kontrola prvotních dokladů po formální stránce

vedení peněžního deníku o daňových a nedaňových příjmech a výdajích

vedení knihy pohledávek a závazků

záznamy o ostatních složkách majetku, pokud pro ně existuje využití, například kniha (karty) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a operativní evidence drobného majetku

ostatní záznamy vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména karty zákonných rezerv nebo karty časového rozlišení výdajů (leasing)

pro plátce DPH vedeme záznamní povinnosti evidenci přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění

průběžně předkládáme jednotlivé účetní výstupy a tiskové sestavy za účelem přehledu o ekonomickém stavu podnikání

dle potřeby nebo mimořádného zájmu zpracujeme i další účetní dokumenty, firemní účetní směrnice apod.

připravíme daňovou evidenci na její uzavření, provedeme účetní závěrku, zhotovíme všechny podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

zpracujeme přiznání k příslušným daním, přehledy i další povinná hlášení

dále s problematikou vedení daňové evidence poskytujeme zároveň i účetní poradenství