Zdravotní pojištění

Změny v platbách zdravotního pojištění v roce 2023

S účinností od 1. 1. 2023 dochází spolu se zvýšením minimální mzdy ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech typů plátců OSVČ, OBZP, zaměstnanců a státních pojištěnců.

Minimální pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč, z toho  minimální pojistné je nutné odvést počínaje lednovou platbou pojistného. 

Zálohy OSVČ

Od 1. 1. 2023 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 20 162 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 722 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2023, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo osob, které hradí zálohy v režimu paušální daně.

Za osoby samostatně výdělečně činné OSVČ se pro účely zdravotního pojištění považují osoby vykonávající činnost, ze které jim plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující.

Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí do 8. dne měsíce následujícího. 

V praxi to znamená, že zálohu za měsíc leden musí být uhrazena 1. 1. do 8. 2. 2023 

OBZP
Protože se zvyšuje minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2023 pojistné z dosavadních 2 187 Kč na 2 336 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce.   

Kdo je OBZP 

Osoba bez zdanitelných příjmů si platí každý měsíc zdravotní pojištění sama dle zákonem stanované výši. Nemá příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti a ani za něj není plátcem pojistného stát.

Do této kategorie zařadíme 

ženu v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, to znamená, ani za ni není plátcem stát z jiného důvodu

student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let (kromě doktorandů ) 

pojištěnec, který má jen takové příjmy, které nepodléhají dani z příjmů například příjem na základě dohody o proveden do 10 000 Kč měsíčně, nebo příjem z dohody o pracovní činnost, který nedosáhne v kalendářním měsíci výše 3 500 Kč. 

pojištěnec, který má jen takové příjmy, které jsou zdaňovány jen podle § 8 (příjmy z kapitálového majetku), § 9 (příjmy z nájmu) nebo § 10 ostatní příjmy, například z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, příjmy z převodu nemovité věci a další dle zákona o daních z příjmů

nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce

student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat

OSVČ které nemusí dodržet vyměřovací základ

OSVČ za než platí pojistné stát studenti, důchodci nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Zálohy jako OSVČ platit musí a to ve výši vypočtené podle skutečných příjmů a výdajů.

Pojistné zálohy i doplatek platí ve výši vypočítané ze svého skutečného daňového základu OSVČ:

která současně vedle samostatného výdělečné činnosti je zaměstnancem odvádí se pojistné ze zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance

OSVČ za kterou je plátcem pojistného stát

s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání

která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

OSVČ vedlejší činnost

Měsíční zálohy neplatí OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. V tomto případě OSVČ odvádí pojistné až na základě podaném přehledu o výši daňového základu OSVČ.